Фондация "Наука и здраве"

Фондация „НАУКА И ЗДРАВЕ” е сдружение с нестопанска цел, учредена в съответствие със ЗЮЛНЦ, обн. в ДВ бр.81/2000г., официално с решение на СГС, вписване в регистъра на 02.03.2017г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА СА обучение на специалисти в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области; повишаване квалификацията на специалистите в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области; организиране и участие в образователни курсове, специализации, семинари, научни проекти и други прояви в страната и чужбина в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области; създаване и поддръжка на материална база, с оглед осигуряване на условия за провеждане на изброените мероприятия в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията гастроентерологията и други медицински области; подготовка, разработване и участие в научни проекти в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Организиране и участие в обучения, специализации, научни проекти и други мероприятия в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области; подготовка и повишаване квалификацията на специалистите в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области; подготовка и обучение на преподаватели; осигуряване на материална база за реализиране целите на сдружението, както и всички други дейности, свързани с постигането на целите на сдружението.

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов